Apsara

Zásady zpracování osobních údajů v agentuře Apsara

Agentura Apsara, provozovaná Mgr. Klárou Nestěrovou, věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost. V souvislosti s přijetím nové evropské legislativy v oblasti ochrany osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 – tzv. GDPR) Vám v následujícím textu přinášíme přehled hlavních principů zpracování osobních údajů v Agentuře APSARA.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou vydány v souladu s nařízením GDPR za účelem zajištění informační povinnosti Agentury Apsara, provozované Mgr. Klárou Nestěrovou, jako správce osobních údajů dle čl. 13 GDPR. Tento dokument má za cíl Vás informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem a z jakého důvodu k tomuto zpracování dochází, komu je můžeme předávat a v neposlední řadě jaké máte v souvislosti s tímto zpracováním práva.

 

Charakteristika Agentury Apsara a základní pojmy

 

Agentura APSARA

 

Provozovatelem Agentury Apsara je Mgr. Klára Nestěrová, fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, sídlem Hrudičkova 2106/1, Praha 4 – Chodov, PSČ 148 00, identifikační číslo 86568027 (dále jen „provozovatel“ nebo „Agentura“). Kdekoliv v tomto dokumentu bude uvedena Agentura, resp. Agentura Apsara, rozumí se tímto provozovatel Agentury, paní Mgr. Klára Nestěrová, coby osoba s právní subjektivitou.

 

Agentura Apsara nabízí služby zaměřené především na personální servis, zajištění hostesek a modelek, organizování castingových a společenských akcí, zajištění vystoupení známých osobností a související služby marketingu. V rámci své činnosti provozuje Agentura Apsara online portál www.apsara.cz (dále jen „portál Apsara“), na kterém vede databázi hostesek, modelek a promotérů (dále jen „databáze Apsara“), kteří mají zájem využít služeb Agentury a získat příležitosti k obsazení do rolí v audiovizuálních dílech a k účasti na castingových a společenských akcích (dále jen „aktéři“). Prostřednictvím online portálu mohou zaregistrované třetí osoby (dále jen „klienti“) vyhledávat vhodné adepty k obsazení do divadelních představení, filmů, reklam, videoklipů či jiných audiovizuálních forem umělecké tvorby, a k obsazení na castingové a společenské akce a do dalších projektů.

 

Kdo zpracovává osobní údaje?

 

Správcem osobních údajů je Mgr. Klára Nestěrová, fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, sídlem Hrudičkova 2106/1, 148 00, Praha 4 – Chodov, identifikační číslo 86568027, coby provozovatel Agentury Apsara. Provozovatel v souvislosti s provozem online portálu www.apsara.cz a databáze Apsara zpracovává osobní údaje zaregistrovaných aktérů a klientů coby subjektů údajů, a to vše v souladu s pravidly stanovenými nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a příslušnými právními předpisy upravujícími oblast ochrany osobních údajů.

 

S ohledem na možnou změnu právní formy podnikání budou správcem osobních údajů také právní nástupci Mgr. Kláry Nestěrové, kteří převezmou provoz Agentury Apsara, případně subjekty (zejména obchodní korporace), které v plném rozsahu převezmou její obchodní majetek včetně provozu Agentury Apsara.

 

 

 

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

 

Osobním údajem je jakákoliv informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je Agentura Apsara schopná identifikovat. Agentura Apsara důsledně dbá na to, aby zpracovávala osobní údaje pouze v rozsahu nutném vzhledem k účelu jejich zpracování, a jakékoli zpracování se snaží minimalizovat.

 

Osobní údaje aktérů

 

V souvislosti s provozem portálu a databáze Apsara a poskytováním služeb zpracováváme následující druhy osobních údajů aktérů:

 

V případě aktérů mladších 16 let jsou zpracovávány osobní údaje jejich rodičů nebo zákonných zástupců v rozsahu:

 

Osobní údaje klientů

 

V souvislosti s poskytováním služeb klientům zpracováváme následující druhy osobních údajů klientů:

 

Dále Agentura Apsara zpracovává údaje, které získává od uživatelů online portálu Apsara tím, že používají její služby:

Na základě jakého právního důvodu jsou osobní údaje zpracovávány?

 

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu (např. zajištění bezpečnosti webu a databáze) či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlas plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely provádíme jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů uvádíme výše.

 

Pro aktéry (tj. modelky, hostesky, promotéry)

 

Vzhledem k tomu, že máte zájem využívat naše služby, zejména zaregistrovat se do portálu Apsara a zveřejnit svůj osobní profil v databázi Apsara za účelem získání příležitostí k působení na castingových a společenských událostech, případně v projektech naších klientů, je zcela nezbytné, abychom zpracovávali nejen Vaše obecné osobní údaje, nýbrž také zvláštní kategorie Vaších osobních údajů (tzv. citlivé osobní údaje). S ohledem na kategorii osobních údajů, jejich rozsah zpracování a povahu fungování databáze Apsara a souvisejících služeb jsme se rozhodli pro zajištění Vaší ochrany zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho výslovného souhlasu.

 

Poskytnutí takového souhlasu je zcela na Vašem rozhodnutí. Nicméně Váš výslovný souhlas je pro nás zcela nezbytný, abychom Vám mohli v plném rozsahu poskytnout námi nabízené služby, a to zejména Vás zaregistrovat na portálu Apsara, zveřejnit Váš osobní profil v databázi Apsara a zprostředkovat Vám příležitosti k účinkování na akcích a v projektech dle poptávky ze strany naších klientů. Pro tyto účely je poskytnutí Vašich osobních údajů vyžadováno.

 

Vedle toho nám můžete také poskytnout marketingový souhlas. Tento souhlas je zcela dobrovolný a není podmínkou pro poskytnutí služeb z naší strany. Vámi poskytnutý marketingový souhlas nám slouží k nabízení produktů a služeb, zasílání obchodních sdělení, propagaci a prezentaci aktérů v médiích a reklamních materiálech.

Pro odstranění pochybností Vás informujeme, že neposkytnutí tohoto marketingového souhlasu nemá vliv na oprávnění správce zařadit a zveřejnit Vámi poskytnuté osobní údaje (včetně fotografií) v databázi Apsara na stránce www.apsara.cz, neboť k těmto účelům slouží Vámi daný výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů dle článku 1.

 

Aktuální znění výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů a marketingového souhlasu naleznete zde.

 

Pro aktéry mladší 16 let

 

Pokud je Vám méně než 16 let, jste dle nařízení GDPR povazováni za dítě, a je s ohledem na platné právní předpisy nezbytné, aby souhlas se zpracováním osobních údajů poskytla za Vás osoba, která nad Vámi vykonává rodičovskou odpovědnost (zpravidla rodič nebo jiný zákonný zástupce).

 

Pro rodiče a zákonné zástupce aktérů mladších 16 let

 

Coby rodič, resp. jiný zákonný zástupce dítěte, máte povinnost srozumitelně informovat dítě o obsahu tohoto dokumentu, obsahu výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů a obsahu marketingového souhlasu, na základě kterých jsou osobní údaje dítěte zpracovávány. Upozorňujeme Vás, že nesete odpovědnost za to, že poskytnutí údajů dítěte není v rozporu s jeho zájmy.

 

Vaše osobní údaje coby osobní údaje rodiče nebo zákonného zástupce dítěte (v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo) budou námi zpracovávány na základě oprávněného zájmu, a to za účelem ověření identity rodiče, resp. zákonného zástupce dítěte.

 

Chceme Vás dále ujistit, že veškeré standardy ochrany osobních údajů, které platí pro zpracování osobních údajů, platí rovněž vůči dětem v nezměněném rozsahu. Tyto standardy jsou pro zpracování osobních údajů dětí plně dostačující.

 

Pro klienty

 

Vzhledem k tomu, že jste projevili zájem využít naších služeb a uzavřít s námi smluvní vztah, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě plnění práv a povinností v souvislosti s uzavřeným smluvním vztahem. Z tohoto důvodu nepotřebujeme k takovému zpracování Váš souhlas.

 

Pro jaké účely jsou osobní údaje zpracovávány?

 

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom mohli spravovat Vaše uživatelské účty k našim službám, abychom Vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem, ať již se jedná o služby bezplatné či placené a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů.

 

Na základě výslovného souhlasu aktérů zpracováváme osobní údaje aktérů za účelem provozu portálu a databáze Apsara, zejména vedení evidence aktérů, zveřejnění osobního profilu aktéra v databázi, a dále k poskytování vhodných nabídek k účinkování v projektech a na akcích klientů, či zprostředkování obdobné práce pro aktéry.

 

Na základě marketingového souhlasu aktérů pak zpracováváme osobní údaje aktérů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo za účelem nabízení dalších produktů a služeb, jakož i pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, v platném znění, a v rozsahu jméno, příjmení, fotografický a audiovizuální záznam k propagaci a prezentaci aktérů v médiích a reklamních materiálech Agentury.

 

Osobní údaje klientů zpracováváme za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvních vztahů s klienty, zajištění komunikace s klienty a k obchodně závazkovým účelům souvisejícím s daným smluvním vztahem.

 

Data ohledně Vašich online identifikátorů zpracováváme za účelem zajištění bezpečnosti webu a databáze a identifikaci síťového rozhraní.

 

Z jakých zdrojů jsou osobní údaje získávány?

 

Osobní údaje získáváme přímo od Vás vyplněním registračního formuláře a osobního profilu aktéra na portálu Apsara dostupného na webových stránkách www.apsara.cz, případně v souvislosti s jednáním o uzavření smluvního či jiného právního vztahu a v jeho průběhu, z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě sami zveřejníte). Mimo to zpracováváme i osobní údaje v rozsahu fotografických a audiovizuálních záznamů, které získáme od dalších subjektů, pokud k tomu dáte svůj souhlas.

 

Jakými způsoby jsou osobní údaje zpracovávány?

 

Ke zpracování osobních údajů mohou být použity manuální i automatické prostředky v informačních systémech a aplikacích Agentury Apsara. Při zpracování osobních údajů aktérů dochází rovněž k profilování. Profilování je prováděno počítačovým programem podle různých kategorií osobních údajů. Významem a důsledkem profilování je zjednodušení vyhledává konkrétních skupin hostesek, modelek a promotérů v databázi Apsara, přizpůsobení nabídky potřebám aktérů a klientů a zkvalitnění poskytovaných služeb.

 

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především vybranými zaměstnanci Agentury. Vedle toho jsou Vaše osobní údaje zpracovávány dalšími zpracovateli, kterými jsou třetí osoby spolupracující s Agenturou na základě smluvního vztahu (dále jen „spolupracující partneři“). Tyto osoby jsou uvedeny na seznamu zpracovatelů (odkaz) a jedná se zejména o subjekty působící v oblasti výzkumu trhu, médií a veřejného mínění a subjekty poskytující Agentuře služby nezbytné pro provoz Agentury, jejího portálu a databáze. Před předáním osobních údajů je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou v souladu se zákonem dodržovány ze strany Agentury. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

 

Kdo bude mít k osobním údajům přístup?

 

Agentura Apsara je ve vztahu k Vašim osobním údajům v postavení správce, což znamená, že právě Agentura vymezuje účely zpracování. S ohledem na povahu fungování portálu a databáze Apsara jsou osobní údaje aktérů za účelem vyhledání a provedení výběru vhodných adeptů zpřístupněny zaregistrovaným klientům coby příjemcům. Rozsah osobních údajů zpřístupněné klientům určujeme v souladu s poskytnutými výslovnými souhlasy. Zaregistrovaným klientům jsou z databáze zpřístupněny vždy osobní údaje aktéra v rozsahu křestní jméno, číslo ID přidělené Agenturou, kategorie, věk, výška, váha, míry přes prsa, boky a pasu, barva vlasů, barva očí, konfekční velikost, velikost obuvi, znalost jazyků a fotografie. Až po projevení zájmu ze strany klienta o obsazení konkrétního aktéra do projektu jsou klientovi předány další osobní údaje aktéra nezbytné pro kontakt a zprostředkování nabízených/poptávaných příležitostí.

 

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

 

Agentura Apsara nepředává a nemá v úmyslu předávat Vaše osobní údaje mimo Evropskou unii.

 

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

 

Vaše osobní údaje zpracováváme po omezenou dobu, kdy tato doba je vždy stanovena s ohledem na účel a právní základ zpracování.

 

V případě zpracování osobních údajů aktérů na základě uděleného výslovného souhlasu nebo marketingového souhlasu, je doba zpracování uvedena v konkrétním souhlasu, přičemž Vy coby subjekt údajů máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu jsou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný Váš souhlas.

 

Zpracování osobních údajů na základě plnění smlouvy (zejména u klientů) provádíme po dobu nezbytnou s ohledem na plnění a uplatňování práv a povinností dle této smlouvy, tedy většinou do uplynutí promlčecí doby u posledního práva dle této smlouvy. Ke zpracování na základě plnění právních povinností dochází po dobu nutnou vzhledem k těmto povinnostem. V neposlední řadě Vaše osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu jsou zpracovávány po dobu trvání tohoto oprávněného zájmu.

 

 

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

 

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření.

 

V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

 

Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem. Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní všeobecně známé bezpečnostní zásady používání internetu.

 

Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů?

 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte vůči Agentuře Apsara určitá níže uvedená práva, která Vám Agentura Apsara zaručuje.

 

 

Právo na přístup

 

Na základě tohoto práva máte právo vědět, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou vaše osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo Agenturu zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. I když by veškeré informace měly být součástí dříve předaných dokumentů, neváhejte se v případě nejasností na nás s žádostí o další informace obrátit.

 

 

Právo na opravu a doplnění

 

V případě, kdy zjistíte, že osobní údaje, které o Vás Agentura zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny, popřípadě doplněny.

 

 

Právo na výmaz

 

V některých případech máte právo, aby byly Vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 

Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti Agenturou nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

 

Právo na omezení zpracování

 

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musí Agentura omezit, pokud:

 

 

Právo na přenositelnost

 

Máte právo získat od Agentury všechny Vaše osobní údaje, které jste jí poskytli a které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje Vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby bylo možné na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně v elektronických databázích.

 

 

Právo vznést námitku proti zpracování

 

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu Agentury. Osobní údaje poté Agentura přestane zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračovala. Agentura na základě námitky vždy přestane Vaše osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu.

 

Dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů ve formě profilování.

 

 

Právo odvolat souhlas

 

Výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely provozu portálu a databáze Apsara a zprostředkování příležitostí a rovněž marketingový souhlas jsou dobrovolné a můžete je odmítnout udělit nebo jakýkoliv udělený souhlas kdykoliv odvolat. Neudělení souhlasu, nebo jeho odvolání, má však důsledek na Váš smluvní vztah s Agenturou a na využívání jejich služeb, pro které je tento souhlas potřebný. Odvoláním výslovného souhlasu pro účely provozu portálu a databáze Apsara a zprostředkování příležitostí bude ukončen smluvní vztah mezi Vámi a Agenturou, budete vyřazeni z databáze Apsara, nebudou Vám nadále poskytovány služby, k nímž byl tento souhlas nezbytný. Odvoláním marketingového souhlasu Vám nebudou nadále nabízeny služby a produkty a Vaše osobní údaje nebudou sloužit k nabízení produktů a služeb, zasílání obchodních sdělení, ani použity pro propagaci a prezentaci v médiích a reklamních materiálech.

 

Pokud se rozhodnete využít svého práva jakýkoliv souhlas odvolat, oznamte nám tuto skutečnost elektronickou zprávou (e-mailem) odeslaným na adresu apsara@apsara.cz s uvedením předmětu Odvolání výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů/Odvolání marketingového souhlasu. Ve zprávě uveďte, zda odvoláváte svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely provozu portálu a databáze Apsara a zprostředkování příležitostí nebo marketingový souhlas nebo obojí.

 

 

Právo podat stížnost

 

Kdykoli se také můžete v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů obrátit se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Jak můžete uplatnit svá práva související se zpracováním osobních údajů?

 

Veškerá Vaše výše uvedená práva můžete vůči nám uplatnit prostřednictvím emailu zaslaného na adresu apsara@apsara.cz. Na tuto adresu se lze obrátit rovněž v souvislosti s žádostí o další doplňující informace týkající se výše uvedených práv.

 

Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, je Agentura oprávněna tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění budete samozřejmě informováni.

 

Od 25.5.2018 se můžete v případě jakýchkoliv dotazů obracet též na pověřence pro ochranu osobních údajů Agentury Apsara, jehož osobní údaje naleznete od 25. 5. 2018 na našich webových stránkách www.apsara.cz.

 

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.

 

Závěrečná ustanovení

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné a účinné ke dni 10.5.2018. Aktuální znění Zásad zpracování osobních údajů v Agentuře APSARA jsou uveřejněny na webových stránkách www.apsara.cz. Tento dokument bude pravidelně aktualizován.

 

 

Aktuální seznam partnerů zpracovávajících osobní údaje pro Agenturu APSARA

 

Oblast spolupráce

Třetí strana

Identifikační údaje

IT

Martin Cvrček

 

Casting spolupráce

Mgr. Anna Miklošová

V horkách 19, IČO: 02678039

Management

Linda Erhartová

 

Management

Lenka Cornová

 

Management

Mgr. Klára Nestěrová

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 03.05.2018 | Poslední změna: 25.07.2018 15:09
Nezobrazuje se ve výpisech, protože není označeno jako Publikováno
Zpracování osobních údajů - Udělení souhlasu - Copyright © mars69 2002-2024