Apsara

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Článek 1

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely provozu databáze Apsara a využívání služeb Agentury Apsara

 

Zaškrtnutím políčka coby subjekt údajů a uživatel portálu Apsara umístěného na internetové adrese www.apsara.cz tímto udělujete provozovateli Agentury Apsara, paní Kláře Nestěrové, fyzické osobě podnikající na základě živnostenského oprávnění, sídlem Hrudičkova 2106/1, 148 00, Praha 4 – Chodov, identifikační číslo 86568027, která zpracovává osobní údaje subjektu údajů coby správce, svůj výslovný souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním Vašich osobních údajů poskytnutých správci, včetně zvláštních kategorií osobních údajů. S ohledem na možnou změnu právní formy podnikání tento výslovný souhlas udělujete rovněž jejím právním nástupcům anebo subjektům, které v budoucnu nabydou v plném rozsahu její obchodní majetek (všichni společně nadále označeni jako „správce osobních údajů“).

 

Toto zpracování osobních údajů probíhá v rozsahu jméno a příjmení, číslo ID přidělené naší Agenturou, kategorie (hosteska, modelka, casting), věk, výška, váha, míra přes prsa, pas a boky, barva vlasů, barva očí, konfekční velikost, velikost obuvi, znalost jazyků, preferovaná lokalita s přesností na město, vzdělání, současné zaměstnání, časové možnosti, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, fotografické, audio a audiovizuální záznamy, soubor Vámi poskytnutých informací týkajících se Vaší osoby v popisném textu v registračním formuláři.

 

Osobní údaje budou zpracovávány pomocí manuálních a automatizovaných prostředků za účelem využívání služeb portálu a databáze Apsara, zejména vedení evidence uživatelů portálu, zveřejnění Vašeho osobního profilu v databázi Apsara, poskytování vhodných nabídek na účinkování v projektech, audiovizuálních dílech, na castingových a společenských akcích, či zprostředkování obdobné práce pro Vás.

 

Při zpracování osobních údajů bude docházet k profilování. Profilování bude provedeno počítačovým programem podle různých druhů osobních údajů. Významem a důsledkem bude zjednodušení vyhledávání konkrétních skupin hostesek, modelek a promotérů v databázi Apsara, přizpůsobení nabídky Vaším potřebám a potřebám naších klientů a zkvalitnění poskytovaných služeb.

 

Na základě tohoto souhlasu nám dáváte svolení, abychom zpřístupnili a předali Vámi poskytnuté osobní údaje naším zaregistrovaným klientům portálu Apsara coby příjemcům, a to za účelem vyhledání, výběru a provedení náboru vhodných adeptů z řad modelek, hostesek a promotérů pro účinkování v projektech, audiovizuálních dílech nebo na castingových a společenských akcích. Poskytnutím tohoto výslovného souhlasu nám dáváte oprávnění na castingových událostech a dalších akcích, kterých se coby aktér zúčastníte v souvislosti s činnostmi Agentury, pořizovat fotografické a video záznamy Vaší osoby a jako takové je zpracovávat, zejména je přiřazovat do Vašeho osobního profilu v databázi Apsara.

 

Informujeme Vás, že poskytnutí výše uvedeného výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů dle článku 1 je smluvním požadavkem a předpokladem k Vaší registraci, zařazení Vašeho osobního profilu do databáze Apsara a zajištění plné funkčnosti služeb naší Agentury vůči Vám. Mějte na paměti, že poskytnutí jakýchkoliv osobních údajů je vždy dobrovolné, nicméně pro některé služby je zpřístupnění služby předání Vašich osobních údajů vyžadováno. S ohledem na to neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek skutečnost, že vůči Vám nemusí být některé služby funkční nebo plně funkční, případně je nebude možné nabídnout na míru Vaším potřebám.

Pro odstranění pochybností Vás dále informujeme, že poskytnutím Vašeho souhlasu dle tohoto článku 1 jsme oprávněni Vámi poskytnuté osobní údaje (včetně fotografií) zařadit a zveřejnit v databázi Apsara dostupné na stránce www.apsara.cz, a to bez ohledu na skutečnost, zda nám poskytnete marketingový souhlas dle následujícího článku 2. 

 

 

Článek 2

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

 

Zaškrtnutím políčka dále coby aktér a subjekt údajů udělujete provozovateli Agentury Apsara, paní Mgr. Kláře Nestěrové, jejím právním nástupcům a subjektům, které v budoucnu nabydou její obchodní majetek v plném rozsahu (společně označeni jako „správce osobních údajů“), svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo pro účely marketingové (tj. nabízení dalších produktů a služeb), jakož i pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

 

Coby aktér a subjekt údaje dále výslovně souhlasíte s tím, že správce je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, občanského zákoníku bezplatně Vaše jméno, příjmení a fotografický a video záznam v médiích (včetně internetu a sociálních sítí), propagačních a reklamních materiálech provozovatele portálu Apsara v souvislosti s prezentací tohoto portálu s tím, že mohou být pořizovány, zveřejňovány a dále za v tomto souhlasu stanovených podmínek zpracovávány i zvukové a obrazové záznamy Vaší osoby coby uživatele portálu a databáze Apsara.

 

Informujeme Vás, že tento marketingový souhlas dle článku 2 je poskytován dobrovolně, přičemž coby správce Vás výslovně upozorňujeme, že poskytnutí tohoto souhlasu není nutným předpokladem k Vaší registraci a zařazení do databáze Apsara a poskytnutí služeb ze strany naší Agentury. Poskytnutí tohoto marketingového souhlasu nám však pomůže k efektivnější prezentaci naší Agentury před klienty, obchodními partnery a veřejností a ke zlepšení kvality našich služeb a vývoje nových.

Pro odstranění pochybností Vás dále informujeme, že neposkytnutí tohoto marketingového souhlasu dle článku 2 nemá vliv na oprávnění správce zařadit a zveřejnit Vámi poskytnuté osobní údaje (včetně fotografií) v databázi Apsara na stránce www.apsara.cz, neboť k těmto účelům slouží Vámi daný souhlas dle článku 1 výše.

 

Článek 3

Obecné informace

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a naší agenturou (tj. po dobu, kdy využíváte naše služby na portálu Apsara) a následující 3 roky poté nebo do doby, dokud není Vámi příslušný souhlas odvolán.

 

Coby správce Vás informujeme o Vašich zákonných právech, kterými jsou:

 

Veškerá výše uvedená práva můžete uplatnit prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) odeslané na adresu apsara@apsara.cz. Na tuto adresu se můžete obrátit rovněž v souvislosti s žádostí o další doplňující informace týkající se výše uvedených práv.

 

Od 25.5.2018 se můžete v případě jakýchkoliv dotazů obracet též na pověřence pro ochranu osobních údajů naší Agentury, jehož osobní údaje budou zveřejněny od 25. 5. 2018 na webových stránkách www.apsara.cz.

 

Coby subjekt údajů také můžete v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů kdykoli obrátit se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Pokud jste nedosáhli 16 let věku, jste dle nařízení GDPR považováni za dítě, a tudíž musí být výše uvedené souhlasy v článku 1 nebo článku 2 dány osobou, která vykonává nad Vámi rodičovskou odpovědnost (zpravidla rodič nebo jiný zákonný zástupce). Informujeme Vás, že veškeré standardy ochrany osobních údajů, které platí pro zpracování osobních údajů, platí rovněž vůči dětem v nezměněném rozsahu. Tyto standardy jsou pro zpracování osobních údajů dětí plně dostačující. Rodič, resp. zákonný zástupce dítěte, má povinnost srozumitelně informovat dítě o obsahu této listiny a nese odpovědnost za to, že poskytnutí údajů o dítěti není v rozporu s jeho zájmy.

 

Bližší informace související se zpracováním Vašich osobních údajů naleznete v aktuální verzi dokumentu Zásady zpracování osobních údajů v Agentuře Apsara

 


Vytvořeno: 03.05.2018 | Poslední změna: 15.07.2019 15:08
Zpracování osobních údajů - Udělení souhlasu - Copyright © mars69 2002-2024